01. Въведение в Ruby

01. Въведение в Ruby

01. Въведение в Ruby

8 октомври 2012

Административни неща

...където припомняме за какво идеше реч

Добри новини

или как да изкарате първите си 3 точки

По-добри новини

първа задача

Цели

За какво ще говорим днес?

Ruby програми

Ruby програми

Любимият на всички пример

puts "Hello world"
puts "The answer of life is ", 6 * 7

Изпълнява се с ruby hello.rb

irb

интерактивна конзола

Може да стартиране интерактивната конзола с irb

$ irb
>> 6 * 9
54
>> "Ruby! " * 4
"Ruby! Ruby! Ruby! Ruby!"
>> -10.abs
10 

Документация

или как да разберем какво прави нещо в Ruby?

Инсталация

или как да се снабдим?

Редактори

слайдът с много хейт

Стил

Извеждане на екрана

или как да досаждате на хората с текст

Имена и неща

или още, Урсула ле Гуин в контекста на Ruby

Нещата се наименоват с =

answer = 42
almost_pi = 3.14
food = 'Chunky bacon'
greeting = "What's up?"

Имена и неща

...или разликата между нещо и неговите имена

= не копира стойността, а насочва променливата към обекта отдясно

>> word = "oat"
>> breakfast = word
>> dinner = word
>> word.insert(0, 'g')
>> puts breakfast
goat 

Действия

още известни като "методи"

>> "shut up".upcase()
→ "SHUT UP"
>> "wonderful".sub("wonder", "color")
→ "colorful"
>> 3.14.floor
→ 3
>> 24.gcd 56
→ 8
>> 'wonderful'.sub 'wonde', 'colo'
→ "colorful" 

Видове променливи

favourite = 'Chunky bacon' # локална
Tax = '20%'        # константа
$important = 'Money'    # глобална

Има още: @name и @@name

Ключови думи

Вече заети

alias  and   BEGIN  begin   break
case   class  def   defined?  do
else   elsif  END   end    ensure
false  for   if    in     module
next   nil   not   or     redo
rescue  retry  return  self    super
then   true   undef  unless   until
when   while  yield 

Основни типове

1/2

Основни типове

2/2

Цели числа

0
1729
-271
1_000_000
0377    # осмични
0b0100_0010 # двоични
0xDEADBEEF # шестнадесетични

Числа с плаваща запетая

0.0
3.14
-273.15
1.22e28
1_000.001

Текст

'Chunky bacon, I say!'
"Who is John Galt?"
"We're the knights who day \"Ni!\""
'\'0 freddled gruntbugly\' he begun'
'This text contains\nno newlines'
"This text contains\none newline"

Операции с текст

>> "Hello, " + " " + "chunky!"
→ "Hello, chunky!"
>> "Ha! " * 3
→ "Ha! Ha! Ha! "
>> "%s bacon" % 'Chunky'
→ "Chunky bacon"
>> text = 'Chanky'
>> text[2] = 'u'
>> text << ' bacon'
>> puts text
Chunky bacon 

Още операции с текст

"bacon\n".chop      # "bacon"
"bacon".chop       # "baco"
"bacon\n".chomp      # "bacon"
"bacon".chomp       # "bacon"
"Goodbye".include? 'oo'  # true
"Danube".length      # 6
"oat".insert 0, 'bl'   # "bloat"
"bloat".sub "bl", "m"   # "moat"
"bacon".upcase      # "BACON"
"BaCoN".downcase     # "bacon"

Символи

...което ще ви обърка

Интерполация

Работи при двойни кавички, не работи при единични

character = 'Arthur'
answer = 42
puts "#{character} had it: #{answer}"

Оператори

...или как да оперирате с Ruby

** ~  /  %  +  -  &
<< >> |  ^  >  <  >=  <=  <=>
&& || !  and or  not ||= &&=
=  += -= *=  /=  %=  **= >>= <<=
^= &= |= ..  ... defined? 

Истина и лъжа

...където става философско

Булеви оператори

Сравнение

...когато размерът има значение

>> 20 > 20
→ false
>> "perl" < "ruby"
→ true
>> 5 <= 5
→ true
>> "foo" <=> "bar"
→ 1 

Равенство

...където става оплетено

В Ruby има четири оператора за равенство

one == two
one === two
one.eql? two
one.equal? two

Равенство

== и equal?

Това е стандартното поведение на Ruby. Има специални случаи.

one = 'chunky bacon'
two = 'chunky bacon'
one == two      # true
one.equal? two    # false

Равенство

Специалните случаи

Можете ли да произнесете "интерниране"?

one, two = 42, 42
one == two   # true
one.equal? two # true

Същото важи и за символи.

Условия

Ключовата дума е if

if hungry? and sad?
 eat_chocolate
 listen_to_music
 go :outside
end

Условия

или

Разбира се, има и else

if hungry?
 eat
else
 drink
end

Условия

ако пък

if hungry?
 eat
elsif thirsty?
 drink
else
 philosophize
end

Условия

на един ред

Може да напишете това на един ред

eat if hungry?

Условия

...където научавате, че всяко условие е израз

classification = if age < 13
          'young person'
         elsif age < 20
          'teenager'
         else
          'old dude'
         end

Условия

на един ред

eat if hungry?

Яко, а? Може и:

order = if hungry? then 'food' else 'coffee' end

Условия

освен ако

unless е като if not.

Всичко за if е приложимо

unless tired?
 go_out_and_run
end

Въпроси