03. Въведение в обектно-ориентирано Ruby

03. Въведение в обектно-ориентирано Ruby

03. Въведение в обектно-ориентирано Ruby

17 октомври 2012

Днес

Ruby и ООП

Класове

прост пример

Дефинират се с class. Методите, дефинирани в тялото на класа, стават методи на инстанциите му. Инстанцират се се с ИмеНаКласа.new.

class Bacon
 def chunky?
  'yes, of course!'
 end
end

bacon = Bacon.new
bacon.chunky?   # "yes, of course!"

Класове

полета

Полетата (още: instance variables) имат представка @.

class Vector
 def initialize(x, y)
  @x = x
  @y = y
 end

 def length
  (@x * @x + @y * @y) ** 0.5
 end
end

vector = Vector.new 2.0, 3.0
vector.length()   # 3.605551275463989
vector.length    # 3.605551275463989

Класове

полета (2)

По подразбиране имат стойност nil.

class Person
 def heh
  @something
 end
end

person = Person.new
person.heh   # nil

Класове

викане на методи

В метод на може да извикате друг със self.име_на_метод или просто име_на_метод:

class Person
 def initialize(name) @name = name        end
 def say_hi()     puts "My name is #{@name}!" end
 def sound_smart()  puts "1101000 1101001"   end

 def talk
  self.say_hi
  sound_smart
 end
end

mel = Person.new 'Mel'
mel.talk

Такова подравняване на методи е гадно, но пък се събира в слайд

Класове

self

В методите на класа, self е референция към обекта, на който е извикан методът. Като this в Java.

class Person
 def me
  self
 end
end

person = Person.new
person      # #<Person:0x9db4008>
person.me    # #<Person:0x9db4008>
person.me.me   # #<Person:0x9db4008>

Атрибути

Полетата не са публично достъпни. Може да ги достигнете само чрез метод.

class Person
 def initialize(age)
  @age = age
 end

 def age
  @age
 end

 def set_age(age)
  @age = age
 end
end

person = Person.new(33)
person.age     # 33
person.set_age 20
person.age     # 20

Атрибути

setter-и

Разбира се, set_age е гадно име на метод. Може и по-добре:

class Person
 def age
  @age
 end

 def age=(value)
  @age = value
 end
end

person = Person.new
person.age = 33 # Същото като person.age=(33)

person.age    # 33

Атрибути

attr_accessor

Последното е досадно за писане. Затова:

class Person
 attr_accessor :age
end

person = Person.new
person.age = 33

person.age # 33

Атрибути

другите макроси

Ако ви трябва само getter или setter, може така:

class Person
 attr_reader :name
 attr_writer :grade
 attr_accessor :age, :height
end

Атрибути

какво е attr_accessor?

attr_accessor е метод, който генерира два метода — #foo и #foo=. Достъпен е в дефинициите на класове. Неформален термин за такива методи е "class macro".

Има ги в изобилие.

Атрибути

Meyer's Uniform Access Principle

Обърнете внимание, че следните два реда правят едно и също:

person.age()
person.age

Няма разлика между достъпване на атрибут и извикване на метод, който го изчислява. Това се нарича Uniform Access Principle и като цяло е хубаво нещо.

Тялото на класа

където става странно

Тялото на класа е напълно изпълним код:

class Something
 a = 1
 b = 2
 a + b # 3
end

Тялото на класа (2)

Понякога дори е полезно:

class Object
 if RUBY_VERSION <= '1.8.6'
  def tap
   yield self
   self
  end
 end
end

Конвенции

В Ruby важат следните конвенции.

"Отваряне" на класове

Във всеки момент може да "отворите" клас и да му добавите методи.

class Person
 def name
  'River'
 end
end

class Person
 def say_hi
  "Hi, I am #{name}."
 end
end

Person.new.say_hi # "Hi, I am River."
Person.new.name  # "River"

Повторно дефиниране на метод

Ако дефинирате един метод два пъти, втората дефиниция измества първата.

class Something
 def name
  'Tom Baker'
 end

 def name
  'Colin Baker'
 end
end

Something.new.name # => 'Colin Baker'

alias

Въпреки името си, alias прави копие на метод.

class Array
 alias old_inject inject

 def inject(*args, &block)
  puts "I see you are using #inject. Let me help!"
  old_inject(*args, &block) * 0.01
 end
end

[1, 2, 3, 4, 5, 6].inject { |a, b| a + b } # 0.21

Object#methods

Ако викнете #methods на нещо, ще получите масив от символи с имената на методите му.

Помните ли Array#-?

class Person
 def foo() end
 def bar() end
end

Person.new.methods - Object.new.methods # [:foo, :bar]

Предефиниране на оператори

Много интуитивно.

class Vector
 attr_accessor :x, :y

 def initialize(x, y)
  @x, @y = x, y
 end

 def +(other)
  Vector.new(x + other.x, y + other.y)
 end

 def inspect
  "Vector.new(#@x, #@y)"
 end
end

Vector.new(1, 5) + Vector.new(3, 10) # Vector.new(4, 15)

private

class Person
 def say_hi
  "Hello! I am #{name}"
 end

 private

 def name
  'the Doctor'
 end
end

person = Person.new
person.say_hi   # "Hello! I am the Doctor"
person.name    # error: NoMethodError

private (2)

Ако един метод е private, не може да го викате с явен получател. Дори със self.

class Person
 def say_hi
  "Hello! I am #{self.name}"
 end

 private

 def name
  'the Doctor'
 end
end

person = Person.new
person.say_hi   # error: NoMethodError

Решения на първа задача

Ще разгледаме:

Integer#prime_divisors

class Integer
 def prime_divisors
  2.upto(abs).select { |n| remainder(n).zero? and n.prime? }
 end

 def prime?
  2.upto(pred).all? { |n| remainder(n).nonzero? }
 end
end

Range#fizzbuzz

class Range
 def fizzbuzz
  map do |n|
   if  n % 15 == 0 then :fizzbuzz
   elsif n % 3 == 0 then :fizz
   elsif n % 5 == 0 then :buzz
   else          n
   end
  end
 end
end

Hash#group_values

class Hash
 def group_values
  each_with_object({}) do |(key, value), result|
   result[value] ||= []
   result[value] << key
  end
 end
end

Array#densities

class Array
 def densities
  map { |item| count item }
 end
end

#1 Глупави имена

...двете трудни неща в компютърните науки

#2 Неспазване на конвенции

...където не ни взехте насериозно

#3 Whitespace

...където дори не знам как да започна

#4 Литерали

class Range
 def fizzbuzz
  fizzbuzzed = Array.new
  # ...
 end
end

#5 Не използвате map и select

Редовно виждаме:

output = []
input.each do |item|
 output << do_something_with(item)
end
output

#6 Цикли

while и until са зли

current = 2
divisors = []
while current <= self.abs / 2
 divisors << current if self.abs % current == 0 and prime? current
 current += 1
end
divisors << self.abs if divisors.empty?
divisors

#7 Сложен/умен код

def fizzbuzz
 to_a.tap do |result|
  each_with_index.select { |n, i| (n % 3).zero? or (n % 5).zero? }.map do |n, i|
   result[i] = :"#{ "fizz" if (n % 3).zero? }#{ "buzz" if (n % 5).zero? }"
  end
 end
end

#7 Сложен/умен код

def fizzbuzz
 map do |n|
  if  n % 15 == 0 then :fizzbuzz
  elsif n % 5 == 0 then :fizz
  elsif n % 3 == 0 then :buzz
  else          n
  end
 end
end

#8 Твърде много код

Това е твърде много код за Ruby. Ако вашия изглежда така, правите нещо грешно. Отделно, имената пак са гадни.

def prime_divisors
 div = []
 num = self
 num = num < 0 ? num * (-1) : num
 2.upto(num) do |cur|
  isprime = true
  2.upto(cur - 1) do |check|
   if (cur % check) == 0
    isprime = false
    break
   end
  end
  if (num % cur) == 0 and isprime
   div << cur
  end
  isprime = true
 end
 div
end

#9 Много гъст код

(n % 3 == 0) ? ((n % 5 == 0) ? :fizzbuzz : :fizz) : ((n % 5 == 0) ? :buzz : n)

#9 Много гъст код

each_with_object({}) do |(key, val), memo|
 memo[val] ? memo[val] << key : memo[val] = [key]
end

Въпроси