Четвърта задача

Предадени решения

Краен срок:
28.11.2012 17:00
Точки:
6

Срокът за предаване на решения е отминал

Целта на задачата е да напишете два класа/модула, правещи промени в текст и валидиращи различни типове данни.

Правилата, описващи различните типове данни, ще намерите в края на условието.

PrivacyFilter

Идеята на този клас е да извършва просто филтриране на "лични" данни. В случая, ще дефинираме лични данни като email адреси и телефонни номера. Класът трбява да предоставя следния интерфейс:

filter = PrivacyFilter.new(text)
filter.filtered # => returns the filtered text

Тоест, да може да се конструира с един аргумент — текстът за филтриране и да връща обект, имащ метод filtered. Този метод трябва да връща филтрирания текст. Във филтрирания текст, всяко срещане на валиден email или телефонен номер се филтрира според правилата, указани по-долу.

Обектът трябва да поддържа и три опционални флага, които по подразбиране са "изключени":

PrivacyFilter#preserve_phone_country_code
PrivacyFilter#preserve_email_hostname
PrivacyFilter#partially_preserve_email_username

Правила за филтиране:

 • Всеки валиден email адрес се замества с [EMAIL]
 • Всеки валиден телефон се замества с [PHONE]
 • Когато е вдигнат флагът preserve_phone_country_code, валидните телефонни номера, записани в интернационален формат, се филтрират само частично, като им се запазва кодът на държавата. Връща се код на държавата, последван от интервал, последван от [FILTERED]. Например:

   filter = PrivacyFilter.new 'Phone: +35925551212'
   filter.preserve_phone_country_code = true
   filter.filtered # => 'Phone: +359 [FILTERED]'
  
 • Ако номерът не е в интернационален формат, се филтрира целия и флагът preserve_phone_country_code трябва да се игнорира

 • Когато флагът preserve_email_hostname е истина, се запазва hostname-частта от валидните email адреси, например:

   filter = PrivacyFilter.new 'someone@example.com'
   filter.preserve_email_hostname = true
   filter.filtered # => '[FILTERED]@example.com'
  
 • При вдигнат флаг partially_preserve_email_username, се подразбира вдигнат флаг preserve_email_hostname и се филтрира само част от потребителското име в даден валиден мейл, като първите три символа се запазват. Например:

   filter = PrivacyFilter.new 'someone@example.com'
   filter.partially_preserve_email_username = true
   filter.filtered # => 'som[FILTERED]@example.com'
  
 • Ако в горния случай, дължината на потребителското име в email е под 6 символа, то се обфускира цялото потребителско име

 • Първо се заместват валидните email адреси и след това, на този вече филтриран резултат, се прилагат следващите правила, за заместване на телефонни номера

В края на условието сме описали какво считаме за валиден телефонен номер или email.

Validations

Този клас или модул трябва да предоставя няколко "класови" метода, които да ни позволят да извършваме проста валидация на текстови данни. Всички методи са тип предикат и трябва да връщат задължително или true, или false.

Интерфейс:

Validations.email?(value)    # => true or false
Validations.phone?(value)    # => true or false
Validations.hostname?(value)  # => true or false
Validations.ip_address?(value) # => true or false
Validations.number?(value)   # => true or false
Validations.integer?(value)   # => true or false
Validations.date?(value)    # => true or false
Validations.time?(value)    # => true or false
Validations.date_time?(value)  # => true or false

Имената на методите са очевидни. Какво разбираме под валиден формат на дадения тип данни, може да разберете в следващата секция.

Описание на форматите

Тук ще опишем какво ще разбираме в тази задача под "валиден Х". С цел опростяване на задачата, "валиден Х" не винаги ще покрива съотетната дефиниция от реалността.

Където не е указано изрично, се подразбира само букви и цифри от ASCII таблицата с кодове под 127, т.е. без unicode букви и цифри.

Email адрес

Валиден email адрес ще наричаме всяка последователност от символи, която:

 • започва с малка, главна буква или цифра
 • опционално могат да следват до 200 други букви, цифри, долни черти, плюсове, точки или тирета
 • символ @
 • име на хост, т.е. валиден hostname (вж. по-долу)

Hostname

Всеки hostname е съставен от 0 или повече поддомейна и един домейн, разделени със символа .. Всеки домейн има име и TLD, също разделени с .. Всеки поддомейн има само име.

 • Валидно име на домейн или поддомейн:
  • започва с цифра, малка или главна буква
  • следват до 62 цифри, малки или големи букви или тире
  • последният символ не може да е тире
  • общата дължина трябва да е между 1 и 63 символа
 • Валидно TLD:
  • две или три букви, малки или главни
  • опционално, символ . и още две малки или главни букви

Примерен hostname:

foo.bar.baz

Телефонен номер

Телефонният номер е последователност от цифри с опционални разделители. Може да бъде в интернационален запис или в локален запис. Да приемем, че всеки номер е съставен от префикс и същинска чст.

 • Префикс:
  • в локален формат, започва с 0, която не е предшествана от друга цифра, буква или символ +; след тази начална 0 не може да следва друга 0
  • в интернационален формат, започва с 00 (след граница на дума) или + и следват една до три цифри международен код, без разделители в тях; международният код не може да започва с 0
 • Същинска част:
  • от 6 до 11 цифри
  • опционално, между всяка цифра може да има максимум до два разделителя от следните: интервал, -, ( и )
  • същинската част не може да завършва на разделител, но може да започва с разделител(и)

Примери за телефонни номера:

08812121212    # В локален формат
+359 88 121-212-12 # В интернационален формат, с разделители

IP адрес

Под IP адрес ще разбираме IPv4 адрес, т.е. последователност от четири байта, записани в десетичен формат и разделени с точки. Всеки байт може да има стойност от 0 до 255. Например:

1.2.3.4
127.0.0.1

Число

Числата могат да бъдат цели или дробни

 • могат да започват опционално с -
 • може да следва или само една 0, или пък цифра от 1 до 9, последвана от неограничен брой други цифри от 0 до 9
 • може да има опционално десетичен разделител ., последван от поне една цифра

Примери:

42
0.00015
-1000000

Цяло число (integer)

За целите числа важат същите правила както и при числата, с тази разлика, че при тях не може да има десетичен разделител.

Дата

Под дата ще разбираме следната последователност от символи:

 • четири цифри, от 0 до 9 за година
 • разделител -
 • две цифри от 0 до 9 за месец; числото, съответстващо на месеца, трябва да е между 1 и 12
 • разделител -
 • две цифри от 0 до 9 за ден; числото, съответстващо на деня, трябва да е между 1 и 31

Пример:

2012-11-19
2013-01-01

Час

Под час ще разбираме следната последователност от символи:

 • две цифри за час
 • разделител :
 • две цифри за минута
 • разделител :
 • две цифри за секунда

Часът трябва да е между 0 и 23, минутата и секундата между 0 и 59, включително. Пример:

12:00:01

Дата и час

Под "дата и час" ще разбираме горните два формата, събрани заедно с разделител или интервал, или главна латинска буква T. Например:

2012-11-19 19:15:00

Ограничения

Тази задача има следните ограничения:

 • Най-много 120 символа на ред
 • Най-много 4 реда на метод
 • Най-много 2 нива на влагане

Ако искате да проверите дали задачата ви спазва ограниченията, следвайте инструкциите в описанието на хранилището за домашните.

Няма да приемаме решения, които не спазват ограниченията. Изпълнявайте rubocop редовно, докато пишете кода. Ако смятате, че rubocop греши по някакъв начин, пишете ни на fmi@ruby.bg, заедно с прикачен код или линк към такъв като private gist. Ако пуснете кода си публично (например във форумите), ще смятаме това за преписване.